Stanowisko Stowarzyszenia #TAKdlaCPK dotyczące zaprezentowanych planów Rządu odnośnie CPK

Przedstawiona przez Prezesa Rady Ministrów deklaracja kontynuacji Programu CPK to dobra wiadomość, niezależnie od tego, że nie są nadal znane rezultaty audytów ani nowych analiz, które miały zostać przeprowadzone przez pełnomocnika rządu ds. CPK i nowe władze spółki CPK, a które miały stać za podjęciem ogłoszonych na konferencji zmian. Z zadowoleniem należy przyjąć deklarację utrzymania parametrów lotniska, modelu finansowania oraz o braku decyzji o rezygnacji z którejkolwiek z linii kolejowych wchodzących w skład Programu CPK.
Szczegółowe kwestie poruszone podczas konferencji budzą natomiast poważne wątpliwości, ponieważ

mogą one zaważyć na powodzeniu całości Programu CPK. Do najważniejszych z nich należą:

 1. Zakres inwestycji na Lotnisku Chopina oraz jego przyszłość.
  Inwestycje zaplanowane na Lotnisku Chopina nie zwrócą się do końca 2031, co oznacza albo ponoszenie niegospodarnych wydatków albo przygotowywanie opinii publicznej do otwarcia CPK w roku 2035 lub później. Zapowiedź kontynuowania działalności lotniczej na Lotnisku Chopina (pod pozorem Lotniska Przyszłości), choćby ograniczone do Lotów VIP stawia pod znakiem zapytania prawdziwość zamiarów przeniesienia całości ruchu cywilnego do CPK; jest to również gigantyczna utracona szansa dla stolicy Polski związana z zagospodarowaniem terenu pod Lotniskiem Chopina.
 2. Prędkość prowadzenia ruchu na nowych trasach kolejowych.
  Zapowiedź prowadzenia ruchu w prędkości 300 km/h lub większej oznacza wykluczenie z wyścigu konkurencyjnego polskich producentów taboru. Produkcja taboru miała stanowić istotny impuls dla rozwoju gospodarczego w Polsce związany z realizacją Programu CPK. Koszt zakupu pociągów dla systemu CPK i ich późniejszego utrzymania to dziesiątki miliardów złotych, które wydane w Polsce zasilą polską gospodarkę, wspierając jej innowacyjność i rozwój oraz wracając, częściowo, w formie dochodów fiskalnych do budżetu państwa.
 3. Zakres redukcji finansowania CPK.
  Podczas konferencji została zapowiedziana redukcja Programu Wieloletniego CPK z 155 mld zł do 131 mld, nie wiadomo jednak, jak powyższe redukcje przekładają się na ograniczenie zakresu Programu CPK. Jeżeli miałyby one np. polegać na rezygnacji z realizowania w ramach Programu CPK inwestycji w bazę paliw, infrastrukturę CARGO lub MRO na lotnisku oraz przekazanie ich do realizacji podmiotom trzecim mogłoby to oznaczać przekazanie do podmiotów trzecich olbrzymich zysków z wybudowanej w ramach CPK infrastruktury.
 4. Wydłużony harmonogram.
  Czas stagnacji w projekcie spowodował już teraz opóźnienie ok. roku w realizacji projektu, co nakazałoby przedłużyć realizację prac do 2029 r. Stowarzyszenie proponuje w obywatelskim projekcie ustawy rok 2030, jako zakończenie realizacji Lotniska CPK, co zakłada, biorąc pod uwagę aktualny sposób prowadzenia prac, wystąpienie dodatkowych opóźnień. Harmonogram ogłoszony na konferencji, zakładający ukończenie prac dopiero w 2031 to jednak harmonogram skrajnie pasywny, który nie uwzględnia, że przedłużanie prac nad Programem CPK to olbrzymie utracone korzyści dla gospodarki Polski oraz pogłębiające się ryzyko konkurencyjne dla Polskich Linii Lotniczych. Przedłużenie prac nad Lotniskiem CPK uzasadnia również zbędne w innym przypadku inwestycje na lotnisku Chopina.

Z perspektywy Stowarzyszenia deklaracje złożone podczas wczorajszej konferencji mogą stanowić co najwyżej pierwszy krok, w żadnym razie nie eliminują one ryzyk związanych z pasywnością i niechęcią władzy publicznej do kontynuacji tego projektu i nie zwalniają Stowarzyszenia z konieczności monitoringu i presji na jego realizację.
Zachęcamy przedstawicieli rządu, partii politycznych, środowisk społecznych i gospodarczych do otwartego i transparentnego dialogu co do szczegółowego zakresu Programu CPK, jego harmonogramu i sposobu realizacji. W najbliższym czasie będziemy przedstawić szczegółowe merytoryczne argumenty dotyczące proponowanych zmian, licząc na podjęcie takiego dialogu ze strony rządowej.
Stowarzyszenie TakDlaCPK będzie nadal zgodnie ze swoimi celami statutowymi podejmować działania zmierzające do sprawnej i efektywnej realizacji Programu CPK.
Jednym z takich działań jest inicjatywa obywatelska #ustawaTakDlaCPK. Nadal zbieramy podpisy umożliwiające skierowanie projektu ustawy o zobowiązaniu władz publicznych do realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego do Sejmu. Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu realizacja Programu CPK i wspólne dobro obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do włączenia się w naszą akcję.

Zarząd Stowarzyszenia #TakDlaCPK