Skip to content

Statut

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Tak dla CPK– zwane dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ono prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.
 5. Stowarzyszenie może ustanawiać swoje oddziały, filie i przedstawicielstwa lub uczestniczyć w innych organizacjach w kraju i za granicą.
 6. Stowarzyszenie jest zarejestrowane i posiada osobowość prawną, działa zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z ustawą Prawo o Stowarzyszeniach oraz niniejszym Statutem.
 7. Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.

§ 2
DORĘCZENIA

 1. Stowarzyszenie doręcza swoim członkom zawiadomienia, komunikaty oraz decyzje swoich organów poprzez osobiste doręczenie pisma lub wysłanie przesyłki listem poleconym (forma pisemna), bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez członka Stowarzyszenia adres e-mail (forma elektroniczna).
 2. W przypadku zmiany adresu e-mail, członek Stowarzyszenia jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządu Stowarzyszenia. Jeżeli Członek Stowarzyszenia uchybi wskazanemu obowiązkowi, doręczenie wiadomości wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu na podany uprzednio adres e-mail uznaje się za skuteczne. Przepis stosuje się odpowiednio do organów Stowarzyszenia.
 3. Członek Stowarzyszenia również może komunikować się z organami Stowarzyszenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Członkowie organów Stowarzyszenia wskazują Członkom Stowarzyszenia odpowiednie adresy e-mail.
 4. Wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uznaje się za doręczoną z chwilą, gdy wprowadzono ją do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby adresat mógł zapoznać się z jej treścią.
 5.  

§ 3
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

 1. Celem działalności Stowarzyszenia jest:
  1. Promowanie programu przygotowania i realizacji węzła komunikacyjnego obejmującego hub lotniczy wraz z infrastrukturą cargo i militarną, połączenie kolejowe Warszawa – Łódź, połączenia drogowe oraz system tras kolejowych zapewniających skomunikowanie Polski koleją dużych prędkości, czyli Centralnego Portu Komunikacyjnego „Program CPK”;
  2. Monitorowanie realizacji Programu CPK przez spółkę celową powołaną do realizacji Programu CPK, władze publiczne i innych inwestorów realizujących Program CPK;
  3. Informowanie społeczeństwa o postępie realizacji Programu CPK, w tym o podejmowanych i zaniechanych działaniach inwestycyjnych oraz środkach wydatkowanych na Program CPK;
  4. Podejmowanie wszelkich działań służących popieraniu i wpływaniu na rozwój infrastruktury komunikacyjnej i innych inwestycji infrastrukturalnych;
  5. Popularyzacja wiedzy dotyczącej infrastruktury komunikacyjnej i innych inwestycji publicznych;
  6. Wspieranie procesów planowania przestrzennego;
  7. Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska;
  8. Propagowanie rozwiązań komunikacyjnych oraz dotyczących innych inwestycji najlepszych pod względem technicznym, ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.
  9. Działalność naukowa, naukowo-techniczna i oświatowa.
  10. Działalność na rzecz prawidłowego, przejrzystego i efektywnego gospodarowania finansami publicznymi;
  11. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
  12. Wspieranie rozwoju partycypacji społecznej;
  13. Wdrażanie innowacji społecznych.
 2. Cele wskazane w pkt. 1 powyżej Stowarzyszenie realizuje poprzez:
  1. Zrzeszanie członków;
  2. Prowadzenie strony internetowej, bazy wiedzy i innych działań w Internecie i mediach społecznościowych a także mediach elektronicznych, promujących cele Stowarzyszenia;
  3. Prowadzenie kampanii medialnych i innych działań nakierowanych na realizację celów Stowarzyszenia;
  4. Prowadzenie działalności dydaktycznej, szkoleniowej i naukowej;
  5. Organizację i uczestnictwo w spotkaniach, konferencjach, seminariach, kursach, szkoleniach, warsztatach, prelekcjach, wykładach, projektach;
  6. Promowanie dobrych praktyk i standardów dotyczących realizacji infrastruktury komunikacyjnej, inwestycji infrastrukturalnych i publicznych, partycypacji społecznej, wywierania uprawnionego wpływu na władze publiczne;
  7. Opiniowanie aktów normatywnych, strategii, studiów, polityk, planów, programów, projektów, decyzji i uchwał organów administracji państwowej i samorządowej;
  8. Monitorowanie i udział w planowaniu wydatkowania środków publicznych, opiniowanie projektów budżetów i wieloletnich planów finansowych oraz monitorowanie przygotowania i przebiegu procedur o udzielnie zamówień publicznych;
  9. Sporządzanie opracowań, studiów, badań, analiz, ekspertyz, ocen, raportów i opinii wraz ze składaniem wniosków i postulatów w sprawach z zakresu działalności statutowej;
  10. Wszczynanie, przystępowanie do oraz uczestniczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowych w imieniu własnym jak i również w imieniu, na rzecz lub za zgodą osób trzecich, w tym w szczególności występowanie w tych postępowaniach na prawach strony reprezentującej interes społeczny oraz interes prawny uzasadniony celami statutowymi;
  11. Współdziałanie z instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami społecznymi a także organizacjami międzynarodowymi i zagranicznymi w zakresie potrzebnym do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
 3.  

§ 4
SPOSÓB NABYWANIA I UTRATY CZŁONKOSTWA, PRZYCZYNY UTRATY CZŁONKOSTWA ORAZ PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

 1. Członkami Stowarzyszenia są członkowie zwyczajni, wspierający i honorowi.
 2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która popiera działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego zadań statutowych oraz złoży deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia w formie pisemnej lub elektronicznej.
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba o szczególnych zasługach dla Stowarzyszenia, zaakceptowana przez Walne Zebranie Członków.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które popierają działalność Stowarzyszenia, jeżeli złożą deklarację w formie pisemnej lub elektroniczne.
 5. Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa członków zwyczajnych z zastrzeżeniem pkt. 6.
 6. Członkom wspierającym, członkom honorowym oraz członkom zwyczajnym nie posiadającym pełnej zdolności do czynności prawnych czynne ani bierne prawa wyborcze do władz Stowarzyszenia nie przysługują.
 7. Członków Stowarzyszenia przyjmuje oraz wyklucza Zarząd Stowarzyszenia. W przedmiocie wykluczenia lub odmowy przyjęcia służy odwołanie do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia w terminie 14 dni od otrzymania odpisu uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 8. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo:
  1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków i udziału w głosowaniu;
  2. Czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia;
  3. Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia,
  4. Uczestniczenia w spotkaniach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
  5. Zaskarżenia do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia, dotyczących bezpośrednio sytuacji prawnej lub faktycznej danego Członka.
 9. Do obowiązków członka należy:
  1. Aktywne uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia i realizacji zadań statutowych;
  2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  3. Opłacanie składki członkowskiej o ile została ona uchwalona;
  4. Powstrzymywanie się od podejmowania działań nakierowanych na szkodę Stowarzyszenia i projektów przez niego prowadzonych, w tym sprzecznych z celami i zadaniami Stowarzyszenia lub godzących w wizerunek Stowarzyszenia.
 10. Członkostwo ustaje w razie:
  1. Wystąpienia ze Stowarzyszenia;
  2. Wykluczenia przez Zarząd Stowarzyszenia z powodu niewywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów Statutu lub przepisów prawa;
  3. Likwidacji lub upadłości osoby prawnej będącej członkiem Stowarzyszenia;
  4. Śmierci członka Stowarzyszenia.
 11.  

§ 5
WŁADZE STOWARZYSZENIA

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków, zwane dalej Walnym Zebraniem;
  2. Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem;
  3.  Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą
  większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu i Komisji
  Rewizyjnej uprawnionych do głosowania.
 4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania  kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez kooptację. Kadencja dokooptowanych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa wraz z kadencją pozostałych członków danego organu.
 5. Mandat członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
  1. Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu;
  2.  Rezygnacji z pełnienia funkcji;
  3. Odwołania z funkcji.
 6. Z posiedzeń władz Stowarzyszenia sporządza się protokół. Protokół może zostać utrwalony w formie elektronicznej. W protokole należy stwierdzić:
  1. Prawidłowość zwołania posiedzenia;
  2. Treść podjętych uchwał;
  3.  Liczbę głosów oddanych za i przeciw uchwale
 7. Posiedzenia Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą odbywać się za pomocą środków
  porozumiewania się na odległość, telekonferencji lub wideokonferencji.
 8. Szczegółowe postanowienia dotyczące pracy Władz Stowarzyszenia zawierają: Regulamin
  Walnego Zebrania, Regulamin Zarządu i Regulamin Komisji Rewizyjnej.
 9. Zarząd może powołać Radę Programową Stowarzyszenia.
 10.  

§ 6
WALNE ZEBRANIE

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do zakresu działania Walnego Zebrania należy:
  1. Zatwierdzanie kierunków i programów działania Stowarzyszenia przedstawianych przez Zarząd;
  2. Uchwalanie planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia przedstawionych przez Zarząd;
  3.  Zmiana Statutu Stowarzyszenia, przy czym do zmiany Statutu Stowarzyszenia wymagana jest większość 2/3 głosów;
  4. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; przy czym do odwołania członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wymagana jest większość 2/3 głosów;
  5. Ocena działalności i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  6. Podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwał w sprawach udzielania lub odmowy  udzielenia absolutorium Zarządowi;
  7.  Uchwalenie i ustalenie wysokości składek członkowskich;
  8.  Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia;
  9. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zebrania;
  10. Wyrażenie akceptacji na przyjęcie przez Zarząd członka honorowego Stowarzyszenia.
 3. W Walnym Zebraniu uczestniczą również przedstawiciele osób prawnych i osoby fizyczne będące członkami wspierającymi Stowarzyszenia z prawem głosu doradczego oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
 4. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez konieczności zachowania kworum, chyba że z zapisów Statutu wynika inaczej.
 5. Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz w roku i zwoływane jest przez Zarząd.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy;
  2. Na żądanie Komisji Rewizyjnej;
  3. Na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
 7. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać proponowany porządek obrad.
 8. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od dnia zgłoszenia wniosku lub żądania.
 9. Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie w sprawach, dla których rozstrzygnięcia zostało zwołane.
 10. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu powinno być nadane jego uczestnikom wraz z proponowanym porządkiem obrad, w sposób wskazany w § 2 Statutu, co najmniej 14 dni przed terminem posiedzenia.
 11.  

§ 7
ZARZĄD

 1. Zarząd składa się z 2 do 5 członków. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;
  2. Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
  3. Ustalenie wewnętrznej organizacji Zarządu;
  4. Przygotowanie i przedstawienie Walnemu Zebraniu projektów planów działalności i planów finansowych Stowarzyszenia;
  5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań z działalności Zarządu;
  6. Uchwalenie Regulaminu Zarządu;
  7. Podejmowanie decyzji w innych sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.
 2. Członkowie Zarządu, w ciągu 7 dni po dokonanym wyborze Zarządu wybierają spośród siebie Prezesa oraz Wiceprezesów.
 3. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej dwóch innych członków Zarządu.
 4. Prezes Zarządu ma prawo zaprosić do udziału w posiedzeniu Zarządu inne osoby.
 5. Stowarzyszenie reprezentuje na zewnątrz Zarząd. Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 6.  

§ 8
KOMISJA REWIZYJNA

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym działalność Stowarzyszenia. Do zakresu jej działalności należy:
  1. Kontrola działalności Stowarzyszenia;
  2. Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu wraz z oceną działalności i z wnioskami
   dotyczącymi udzielania (lub odmowy udzielania) absolutorium Zarządowi;
  3. Prawo żądania zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania;
  4. Zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie
   ustalonym Statutem;
  5. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej;
  6. Rozpoznawanie odwołań i zaskarżeń członków zwyczajnych Stowarzyszenia w
   przypadkach określonych Statutem.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo w każdym czasie kontrolować działalność Stowarzyszenia, żądać wyjaśnień od Zarządu i pracowników Stowarzyszenia.
 4.  

§ 9
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej określa Zarząd, przestrzegając obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 3. Kontrolę nad gospodarką finansową Stowarzyszenia sprawuje Komisja Rewizyjna.
 4. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. Wpływy ze składek członkowskich, o ile zostaną one uchwalone;
  2. Wpływy z dotacji, grantów, stypendiów, darowizn, spadków, zapisów, ofiarności publicznej;
  3. Inne wpływy z działalności statutowej.
 5.  

§ 10
ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA I ZMIANY STATUTU

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia i zmiany Statutu następują na podstawie uchwały Walnego Zebrania.
 2. Do rozwiązania Stowarzyszenia wymagana jest uchwała podjęta większością 3/4 głosów członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków.
 3. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia, Walne Zebranie wyznaczy Komisję Likwidacyjną w składzie 3 do 5 osób.
 4. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia przekazany będzie na cele statutowe lub zostanie przekazany na rzecz innych organizacji, których cele statutowe zbliżone są docelów Stowarzyszenia.
 5.